BelVet-Sac rapporten

BelVet-SAC (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption)

Onzorgvuldig antibioticumgebruik vormt een risico voor de volksgezondheid en de gezondheid van de dieren omdat dit het ontstaan en verspreiding van resistente bacteriestammen in de hand werkt. Infecties zijn dan moeilijker te behandelen. Zowel in de menselijke geneeskunde als in de diergeneeskunde worden maatregelen gebomen en lopen sensibilisatie acties om antibiotica verantwoord te gebruiken. Het veelvuldig gebruik van antibiotica is een bekommernis voor de gezondheid van mens én dier ("one health").

Om problemen van resistentie tegen te gaan volgen BelVet-SAC (Belgisch toezicht op de consumptie van antibiotica in de diergeneeskunde) en het kenniscentrum AMCRA vzw (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) het verbruik van antibiotica bij dieren van nabij op en sensibiliseren professionelen in de sector van de diergeneeskunde voor dit probleem. Het faag werkt actief samen met deze instanties.

BelVet-SAC heeft sedert 2007 een opvolgingssysteem opgezet om de nationale consumptie van antibiotica bij dieren te verzamelen en te analyseren. Het fagg werkt hiervoor samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie).

BelVet-SAC rapport 2015

BelVET-SAC rapport 2014

BelVet-SAC rapport 2013

BelVet-SAC rapport 2012

BelVet-SAC rapport 2011

BelVet-SAC rapport 2010

BelVet-SAC rapport 2007-2008-2009

Meer info over BelVet-SAC is beschikbaar op http://www.belvetsac.ugent.be


Het kenniscentrum AMCRA vzw waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt op 20/12/2011 is bevoegd voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en resistentie bij dieren. Het fagg ondersteunt AMCRAvzw en is samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een van de belangrijkste medefinancierders.

Voor meer informatie met berekking tot AMCRAvzw zie de website.

Sinds de start van het opvolgingssysteem is het gebruik van antibiotica bij dieren in België één van de hoogste van Europa. Blijvende inspanningen om dit te reduceren zijn nodig. Om het effect van maatregelen te evalueren, is een continue monitoring van antibioticumgebruik samen met het opvolgen van het voorkomen van antibioticumresistentie noodzakelijk. Dit alles met als doel de gezondheid van mens en dier te bevorderen.

Het FAGG werkt momenteel in samenwerking met het FAVV aan de ontwikkeling van een datacollectiesysteem dat moet toelaten het gebruik van antibiotica te monitoren op het niveau van individuele dierenartsen en veehouders. Deze gegevens zullen gebruikt worden om gericht te sensibiliseren en bij te sturen waar nodig.

 

Dernière mise à jour le 30/06/2016