Bijdrage antibiotica

Verplichte bijdrage voor het op de markt brengen van antimicrobiële diergeneesmiddelen

Vanaf 1 juni 2014 dienen alle vergunninghouders die antimicrobiële diergeneesmiddelen op de Belgische markt brengen een bijdrage te betalen aan het FAGG.

Voor iedere verpakking van het geneesmiddel wordt een verschuldigde bijdrage berekend op basis van het totale gehalte aan werkzame stoffen (base) en bedraagt 1.75 € / kg actieve substantie.
Voor kritische middelen in de geneeskunde (quinolones, cefalosporines en macroliden) wordt de bijdrage per kg actieve ingrediënt met 1.5 X verhoogd (2.63 €). De minimum fee per verpakking bedraagt 0.01 €.
Wettelijke basis vormt de Wet van 7 februari 2014 tot wijziging van de Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen alsmede het uitvoeringsbesluit van 25 april 2014  tot uitvoering van art. 225, §2 van de wet.

Binnen de 14 dagen na afloop van iedere semester van het jaar dient de vergunninghouder in één enkele storting het totale bedrag verschuldigd voor het vorige semester over te maken op rek nr : IBAN BE09 6790 0015 1257 - BIC : PCHQBEBB met vermelding “VET – AB BIJDRAGE “, naam van de vergunninghouder en duiding van semester/jaar.

Voor het eerste semester van 2014 wordt enkel de periode vanaf 1 juni 2014 in rekening gebracht.
Samen met de semestriële storting wordt aan het FAGG een Excel - lijst overgemaakt (model) met het aantal verkochte verpakkingen per semester.

De lijst wordt via email verstuurd naar : infovet@fagg-afmps.be . Regelmatig zal de lijst van middelen worden geactualiseerd.

 

Dernière mise à jour le 17/02/2017